خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شگویا

۰۴ آبان ۱۴۰۰
شگویا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
شگویا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۶ مهر ۱۴۰۰
شگویا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
شگویا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
شگویا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
شگویا - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
شگویا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱