خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
غسالم

۲۴ آبان ۱۴۰۰
غسالم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۵ آبان ۱۴۰۰
غسالم - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
غسالم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۶ مهر ۱۴۰۰
غسالم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
غسالم - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
غسالم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
غسالم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
غسالم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۱ تیر ۱۴۰۰
غسالم - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ تیر ۱۴۰۰
غسالم - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ تیر ۱۴۰۰
غسالم - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۵ تیر ۱۴۰۰
غسالم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
غسالم - زمانبندی پرداخت سود غسالم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر غسالم پیام ناظر ثنوسا پیام ناظر کسرام نمادهای معاملاتی(ثنوسا)،(غسالم)،(کسرام)مشمول رفع گر…
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
غسالم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
غسالم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
غسالم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ غسالم - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود هرسهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰