خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
غشوکو

۱۷ آبان ۱۴۰۰
غشوکو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۹ آبان ۱۴۰۰
غشوکو - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۸ مهر ۱۴۰۰
غشوکو - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مهر ۱۴۰۰
خمهر - تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ مهر ۱۴۰۰
غشوکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۴ مهر ۱۴۰۰
غشوکو - تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
غشوکو - تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
غشوکو - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
غشوکو - زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
غشوکو - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
غشوکو - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۸ تیر ۱۴۰۰
غشوکو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
غشوکو - افشای اطلاعات بااهمیت – (فسخ قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
غشوکو - افشای اطلاعات بااهمیت – (فسخ قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
غشوکو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – توافق نامه در خصوص روابط قراردادی مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۵- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
غشوکو - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر غشوکو بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (غشوکو۱) به اطلاع می رساند؛…
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر غشوکو بازگشایی نماد معاملاتی (غشوکو۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معام…
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر غشوکو بازگشایی نماد معاملاتی (غشوکو۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معام…