خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
غنوش

۱۹ آبان ۱۴۰۰
غنوش - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ آبان ۱۴۰۰
غنوش - تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ آبان ۱۴۰۰
غنوش - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ آبان ۱۴۰۰
غنوش - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶ آبان ۱۴۰۰
غنوش - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
غنوش - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
غنوش - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
غنوش - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۸ آبان ۱۴۰۰
غنوش - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ (شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران)
۰۴ آبان ۱۴۰۰
غنوش - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
۰۴ آبان ۱۴۰۰
غنوش - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۰۴ آبان ۱۴۰۰
غنوش - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۴ آبان ۱۴۰۰
غنوش - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ مهر ۱۴۰۰
غنوش - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۹ مهر ۱۴۰۰
غنوش - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۴ مهر ۱۴۰۰
غنوش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
غنوش - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۱ مهر ۱۴۰۰
غنوش - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ مهر ۱۴۰۰
غنوش - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۶ مهر ۱۴۰۰
غنوش -گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران)
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
غنوش - اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۸
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
غنوش - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
غنوش - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
غنوش - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
غنوش - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
غنوش - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ تیر ۱۴۰۰
غنوش - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۸ تیر ۱۴۰۰
غنوش - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ تیر ۱۴۰۰
غنوش - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ تیر ۱۴۰۰
غنوش - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات