خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
غپاذر

۳۰ آبان ۱۴۰۰
غپاذر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
غپاذر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
غپاذر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
غپاذر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۴ مهر ۱۴۰۰
دتهران - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۰ مهر ۱۴۰۰
غپاذر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۸ مهر ۱۴۰۰
غپاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
غپاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
غپاذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
غپاذر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
غپاذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
غپاذر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده