خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فالوم

۲۴ آبان ۱۴۰۰
فالوم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ آبان ۱۴۰۰
فالوم - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۹ آبان ۱۴۰۰
فالوم - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
فالوم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
فالوم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ر فالوم - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
فالوم - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
فالوم - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
فالوم - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
فالوم - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
فالوم - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
فالوم - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
فالوم - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
فالوم - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۴ تیر ۱۴۰۰
فالوم - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ فالوم - افشای اطلاعات بااهمیت – ( انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
فالوم - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
فالوم - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ فالوم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰