خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فاما

۰۵ آبان ۱۴۰۰
فاما - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
فاما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ مهر ۱۴۰۰
فاما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
فاما - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
فاما - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
فاما - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
فاما - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
فاما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
فاما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۷ تیر ۱۴۰۰
فاما - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۷ تیر ۱۴۰۰
فاما - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
فاما - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۲ تیر ۱۴۰۰
فاما - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
فاما - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶ تیر ۱۴۰۰
فاما - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – شروع مجدد فعالیت متوقف شده تولید سنگهای سایش و برش- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶ تیر ۱۴۰۰
فاما - افشای اطلاعات بااهمیت – (شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ تیر ۱۴۰۰
فاما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۶ تیر ۱۴۰۰
فاما - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
فاما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
فاما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
فاما -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت برای این شرکت فاما (صنعتی آما) معرفی
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ‍ فاما - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ فاما - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری فاما (صنعتی آما) معرفی
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ فاما - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰