خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فباهنر

۲۷ آبان ۱۴۰۰
فباهنر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
فباهنر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
فباهنر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۱ مهر ۱۴۰۰
فباهنر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
فباهنر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
فباهنر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
فباهنر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام صنایع مس شهید باهنر*
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
فباهنر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
فباهنر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
فباهنر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وامید پیام ناظر فباهنر حراج مجدد نمادهای معاملاتی (وامید)،(فباهنر) به اطلا…
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وامید پیام ناظر فباهنر بازگشایی نمادهای معاملاتی (فباهنر)،(وامید) به اطلاع…
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
فباهنر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
فباهنر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولغدر پیام ناظر فایرا پیام ناظر فباهنر پیام ناظر پاکشو توقف نمادهای معاملاتی (پاکشو)،(فایرا)،(ولغدر)…
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت فباهنر (صنایع مس شهید باهنر) معرفی
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
‍ فباهنر - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
فباهنر - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ثمسکن پیام ناظر فباهنر توقف نمادهای معاملاتی (ثمسکن)،(فباهنر) به اطلاع می ر…
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
فباهنر - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
فباهنر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
فباهنر - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ فباهنر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری فباهنر (مس شهید باهنر) معرفی
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ فباهنر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰