خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فبیرا

۰۶ مهر ۱۴۰۰
فبیرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – حکم دادگاه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۳ مهر ۱۴۰۰
فبیرا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
فبیرا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر فبیرا توقف نماد معاملاتی (فبیرا۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
فبیرا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
فبیرا - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ فبیرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – توقیف ملک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰