خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فلامی

۱۲ دی ۱۴۰۰
فلامی - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۵ آبان ۱۴۰۰
فلامی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۸ مهر ۱۴۰۰
فلامی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۷ مهر ۱۴۰۰
فلامی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
فلامی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
فلامی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
فلامی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
فلامی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
فلامی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
فلامی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فلامی وقفه معاملاتی نماد (فلامی۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
فلامی - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
فلامی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)