خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فلوله

۰۱ آذر ۱۴۰۰
فلوله - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۸ آبان ۱۴۰۰
فلوله -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۲ آبان ۱۴۰۰
فلوله - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
فلوله - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۶ مهر ۱۴۰۰
فلوله - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۶ مهر ۱۴۰۰
فلوله -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۰ مهر ۱۴۰۰
فلوله - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
فلوله - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
فلوله - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۸ مهر ۱۴۰۰
فلوله - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴ مهر ۱۴۰۰
فلوله -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۷ مهر ۱۴۰۰
فلوله - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
فلوله -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
فلوله -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
فلوله - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
فلوله - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۲۹ تیر ۱۴۰۰
فلوله - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ تیر ۱۴۰۰
فلوله - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
فلوله - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ تیر ۱۴۰۰
فلوله - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۵ تیر ۱۴۰۰
فلوله -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۳ تیر ۱۴۰۰
فلوله - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
فلوله - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
فلوله - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
فلوله - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
فلوله - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
فلوله - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
فلوله - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
فلوله - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
فلوله -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱