خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
لازما

۱۹ مهر ۱۴۰۰
لازما - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۴ مهر ۱۴۰۰
لازما - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۲ مهر ۱۴۰۰
لازما - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
لازما - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – لغو مزایده املاک شهرستان مرودشت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
لازما - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
لازما - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
لازما - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
لازما - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
لازما - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
لازما - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
لازما - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
لازما - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
لازما - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
لازما - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۷ تیر ۱۴۰۰
لازما - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۷ تیر ۱۴۰۰
لازما -آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۲ تیر ۱۴۰۰
لازما - افشای اطلاعات بااهمیت – (اتمام تعهدات قبلی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
لازما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
لازما - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
لازما - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فرابورس پیام ناظر سنوین پیام ناظر لازما بازگشایی نمادهای (سنوین۱)،(لازما۱) در تابلو زرد باز…
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
لازما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
لازما - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)