خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
لخزر

۲۶ آبان ۱۴۰۰
لخزر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۵ آبان ۱۴۰۰
لخزر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۹ آبان ۱۴۰۰
لخزر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
لخزر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
لخزر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۴ مهر ۱۴۰۰
لخزر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۱ مهر ۱۴۰۰
لخزر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۷ مهر ۱۴۰۰
لخزر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۸ مهر ۱۴۰۰
لخزر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
لخزر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
لخزر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تغییر محل تامین افزایش سرمایه این شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
لخزر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۶ تیر ۱۴۰۰
لخزر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ تیر ۱۴۰۰
لخزر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ تیر ۱۴۰۰
لخزر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
لخزر اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
لخزر - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
لخزر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
لخزر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وبیمه پیام ناظر کپشیر پیام ناظر لخزر پیام ناظر کفرا نمادهای معاملاتی(کپشیر)،(کفرا)،(لخزر)،(وبیمه)مشم…
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
لخزر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
لخزر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
لخزر - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
لخزر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر لخزر وقفه معاملاتی نماد (لخزر۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ لخزر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود هر سهم در پایان سال مالی ۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰