خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
مرقام

۰۲ آذر ۱۴۰۰
مرقام - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۰۱ آذر ۱۴۰۰
مرقام - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۳۰ آبان ۱۴۰۰
مرقام - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۵ آبان ۱۴۰۰
مرقام - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
مرقام - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۱۰ آبان ۱۴۰۰
مرقام - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۶ آبان ۱۴۰۰
مرقام - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۴ آبان ۱۴۰۰
مرقام - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۰۴ آبان ۱۴۰۰
مرقام - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ آبان ۱۴۰۰
مرقام - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۹ مهر ۱۴۰۰
مرقام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
مرقام - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
مرقام - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
مرقام - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
مرقام - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
مرقام - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
مرقام - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
مرقام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر فایرا پیام ناظر مرقام پیام ناظر دالبرح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(فایرا)،(مرقام)،(دالبرح)�…
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر مرقام بازگشایی نماد معاملاتی(مرقام) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولغدر پیام ناظر لوتوس پیام ناظر مرقام پیام ناظر خکمک پیام ناظر سفانو پیام ناظر ختورح حراج مجدد نمادهای معاملاتی (خکمک)…
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر مرقام پیام ناظر خکمک پیام ناظر سفانو بازگشایی نمادهای معاملاتی(خکمک)،(مرقام)،(سفانو) …
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
مرقام - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
مرقام - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ مرقام - (سایر اطلاعات بااهمیت – توافق نامه همکاری در قرارداد جامع با بانک تجارت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
‍ مرقام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ مرقام - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – تجدیدیه قرارداد شماره ۴/۱۵۵ بانک کشاورزی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱