خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وآداک

۰۱ آذر ۱۴۰۰
وآداک - ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
۰۲ آبان ۱۴۰۰
وآداک - ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
۱۲ مهر ۱۴۰۰
وآداک - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۱ مهر ۱۴۰۰
وآداک - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
وآداک - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
وآداک - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
وآداک - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
وآداک - ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
وآداک - ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
۲۴ تیر ۱۴۰۰
وآداک - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۱ تیر ۱۴۰۰
وآداک - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
وآداک - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
وآداک - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
وآداک - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
وآداک - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱