خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وآذر

۱۳ دی ۱۴۰۰
وآذر - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ آبان ۱۴۰۰
وآذر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۴ مهر ۱۴۰۰
وآذر - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۲ مهر ۱۴۰۰
وآذر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۲ مهر ۱۴۰۰
وآذر - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۱ مهر ۱۴۰۰
وآذر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۷ مهر ۱۴۰۰
وآذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
وآذر - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
وآذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
وآذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
وآذر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
وآذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
وآذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
وآذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – خرید ۲۴ دستگاه کامیون- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
وآذر - اافشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
وآذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
وآذر - تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
وآذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
وآذر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
‍ وآذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۲ تیر ۱۴۰۰
وآذر - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خرینگ پیام ناظر وآذر پیام ناظر قثابت پیام ناظر کپارس نمادهای معاملاتی(خرینگ)،(وآذر)،(قثابت)،(کپارس)…
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
وآذر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وآذر پیام ناظر حتوکا پیام ناظر قشهد نمادهای معاملاتی(وآذر)|،(حتوکا)،(قشهد)مشمول دستور العم…
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ وآذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
وآذر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وآذر پیام ناظر پکویر پیام ناظر ختورح پیام ناظر ثبهساز پیام ناظر شگلح حراج مجدد نمادهای معاملاتی (ثبهساز)،(پکو…
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وآذر پیام ناظر پکویر بازگشایی نمادهای معاملاتی(پکویر)،(وآذر) به اطلاع می ر…
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
وآذر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
وآذر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱