خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وآرین

۲۴ آبان ۱۴۰۰
وآرین - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۹ آبان ۱۴۰۰
وآرین - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ مهر ۱۴۰۰
وآرین - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۷ مهر ۱۴۰۰
وآرین - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۰ مهر ۱۴۰۰
وآرین - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ مهر ۱۴۰۰
وآرین - تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ مهر ۱۴۰۰
وآرین - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
وآرین - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
وآرین - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
وآرین - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
وآرین - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
وآرین - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
وآرین - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
وآرین - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۹ تیر ۱۴۰۰
وآرین - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۶ تیر ۱۴۰۰
وآرین - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ تیر ۱۴۰۰
وآرین - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ تیر ۱۴۰۰
وآرین - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۹ تیر ۱۴۰۰
وآرین - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰