خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وارس

۲۸ مهر ۱۴۰۰
وارس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۶ مهر ۱۴۰۰
وارس - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وارس توقف نماد معاملاتی (وارس۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی ش…
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وارس توقف نماد معاملاتی (وارس۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی ش…
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
وارس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
وارس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
وارس - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
وارس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰