خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وبرق

۳۰ آبان ۱۴۰۰
وبرق - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۶ آبان ۱۴۰۰
وبرق - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۶ آبان ۱۴۰۰
وبرق - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صانع روی زنجان)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
وبرق - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
وبرق - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۶ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۰ آبان ۱۴۰۰
وبرق - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۰۹ آبان ۱۴۰۰
وبرق - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۰۳ آبان ۱۴۰۰
وبرق - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۰۳ آبان ۱۴۰۰
وبرق - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۹ مهر ۱۴۰۰
وبرق - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
وبرق - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۴ مهر ۱۴۰۰
ر توسعه - ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
۰۳ مهر ۱۴۰۰
ر وبرق - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
وبرق - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ (به پیوست)
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
وبرق - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
وبرق - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
وبرق - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
وبرق - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
وبرق - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
وبرق - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
وبرق - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
وبرق - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
وبرق - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
وبرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
وبرق - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
وبرق - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
وبرق - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
وبرق - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
وبرق - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وبرق برگزاری مجامع عمومی فوق العاده وعمومی عادی بطور فوق العاده درنماد (…