خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وخارزم

۲۴ آبان ۱۴۰۰
وخارزم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
وخارزم - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۰۸ آبان ۱۴۰۰
وخارزم - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
وخارزم - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۰۲ آبان ۱۴۰۰
وخارزم - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – نتیجه مطلوب درمالیات عملکرد توسعه برق و انرژی سپهر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۸ مهر ۱۴۰۰
وخارزم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۷ مهر ۱۴۰۰
وخارزم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۴ مهر ۱۴۰۰
وخارزم - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۰ مهر ۱۴۰۰
وخارزم - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
۱۹ مهر ۱۴۰۰
وخارزم - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۸ مهر ۱۴۰۰
وخارزم - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
وخارزم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
وخارزم - گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
وخارزم -گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ مهر ۱۴۰۰
وخارزم - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۰۳ مهر ۱۴۰۰
وخارزم - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
وخارزم - افشای جزییات زمین و ساختمان
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
وخارزم - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
وخارزم - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
وخارزم - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
وخارزم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
وخارزم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
وخارزم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۱ تیر ۱۴۰۰
وخارزم - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – ثبت افزایش سرمایه شرکت توسعه برق و انرژی سپهر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
وخارزم - زمانبندی پرداخت سود وخارزم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱*
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
‍ وخارزم - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – ابلاغ مصوبه جدید هیات تنظیم بازار برق ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
‍ وخارزم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ وخارزم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
وخارزم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
وخارزم - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام