خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ودانا

۱۶ آبان ۱۴۰۰
ودانا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
ودانا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۹ مهر ۱۴۰۰
ودانا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
ودانا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
ودانا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ودانا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه کسب و کار هیوا)
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
ودانا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
ودانا - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
ودانا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ودانا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
ودانا - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ ودانا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱(اصلاحیه)
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ ودانا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰