خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وسرمد

۰۱ آذر ۱۴۰۰
وسرمد - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
وسرمد - ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۵ آبان ۱۴۰۰
وسرمد - ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۹ مهر ۱۴۰۰
وسرمد - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۷ مهر ۱۴۰۰
وسرمد - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۰ مهر ۱۴۰۰
وسرمد - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ مهر ۱۴۰۰
وسرمد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۴ مهر ۱۴۰۰
وسرمد - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
وسرمد - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
وسرمد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
وسرمد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
وسرمد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
وسرمد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
وسرمد - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۷ تیر ۱۴۰۰
وسرمد - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ تیر ۱۴۰۰
وسرمد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
وسرمد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
وسرمد - افشای اطلاعات بااهمیت – (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وسرمد توقف نماد معاملاتی (وسرمد۱) به اطلاع می رساند؛ با عنایت به اط…
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
قشرین - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
وسرمد - افشای اطلاعات بااهمیت – (طرح دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وسرمد توقف نماد معاملاتی (وسرمد۱) به اطلاع می رساند؛ با عنایت به اط…