خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وسپه

۰۴ آبان ۱۴۰۰
وسپه - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
وسپه - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ مهر ۱۴۰۰
وسپه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
وسپه - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۶ مهر ۱۴۰۰
وسپه - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
وسپه - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
وسپه - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
وسپه - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
وسپه - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
وسپه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
وسپه - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
وسپه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۰ تیر ۱۴۰۰
وسپه - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
وسپه - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
وسپه - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وسپه پیام ناظر ولملت پیام ناظر مداران پیام ناظر غبهنوش حراج مجدد نمادهای معاملاتی (غبهنوش)،(ولملت)،(…
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وسپه بازگشایی نماد معاملاتی(وسپه) به اطلاع می رساند،نماد معاملات…
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
وسپه - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ‍ وسپه -صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
وسپه - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وسپه پیام ناظر پدرخش پیام ناظر نمرینو پیام ناظر داروح توقف نمادهای معاملاتی (پدرخش)،(نمرینو)،(وسپه)،…
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (اصلاحیه)
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (اصلاحیه)
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (اصلاحیه)
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
وسپه - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰