خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وصندوق

۲۲ آبان ۱۴۰۰
وصندوق - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۸ آبان ۱۴۰۰
وصندوق
۱۶ آبان ۱۴۰۰
وصندوق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کارخانجات تولیدی تهران)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
وصندوق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صبا فولاد خلیج فارس)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
وصندوق - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
وصندوق - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
وصندوق - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
وصندوق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
وصندوق - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
وصندوق -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
وصندوق - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
وصندوق - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
وصندوق - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
وصندوق - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
وصندوق - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
وصندوق -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
وصندوق - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
وصندوق - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
وصندوق - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
وصندوق - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
وصندوق - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
وصندوق - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۱ تیر ۱۴۰۰
وصندوق - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ تیر ۱۴۰۰
وصندوق - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ تیر ۱۴۰۰
وصندوق - افشای اطلاعات بااهمیت – (انتشار اوراق بدهی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
وصندوق اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ وصندوق -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ وصندوق -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰