خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ولشرق

۲۶ آبان ۱۴۰۰
ولشرق - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۴ آبان ۱۴۰۰
ولشرق - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۸ آبان ۱۴۰۰
ولشرق - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت : لیزینگ ایران و شرق عنوان موضوع افشاء: برگزاری مزایده – گروه ب شرح رویداد : فروش یک واحد آپارتمان مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #ولشرق #افشای_اطلاعات
۱۸ آبان ۱۴۰۰
ولشرق - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۱ آبان ۱۴۰۰
ولشرق - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
۱۰ آبان ۱۴۰۰
ولشرق - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
ولشرق - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
ولشرق - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
ولشرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۸ مهر ۱۴۰۰
ولشرق - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۰ مهر ۱۴۰۰
ولشرق - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۸ مهر ۱۴۰۰
ولشرق -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ولشرق - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ولشرق - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ولشرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
ولشرق - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
ولشرق - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ولشرق - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ولشرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولشرق بازگشایی نماد معاملاتی (ولشرق۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معام…
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
ولشرق - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
ولشرق - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
ولشرق - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولشرق توقف نماد معاملاتی (ولشرق۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
ولشرق - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
ولشرق - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
ولشرق - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولشرق توقف نماد معاملاتی (ولشرق۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولشرق توقف نماد معاملاتی (ولشرق۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
ولشرق - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰*