خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ولصنم

۰۵ آبان ۱۴۰۰
ولصنم - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۶ مهر ۱۴۰۰
ولصنم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ مهر ۱۴۰۰
ولصنم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
ولصنم - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
ولصنم - افشای اطلاعات بااهمیت – (تعدیلات سنواتی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر ولصنم نماد معاملاتی(ولصنم)مشمول رفع گره معاملاتی به اطلاع می رسا…
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر ولصنم نماد معاملاتی(ولصنم) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی به ا…
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولصنم پیام ناظر وایران پیام ناظر غاذر پیام ناظر بشهاب نمادهای(غاذر)،(بشهاب)،(وایران)،(ولصنم)مشمول دس…
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولصنم پیام ناظر وایران پیام ناظر غاذر پیام ناظر بشهاب نمادهای(غاذر)،(بشهاب)،(وایران)،(ولصنم)مشمول دس…
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
ولصنم - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولصنم پیام ناظر شاملاح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(دتمادح)،(شاملاح)،(ولصنم) …
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولصنم پیام ناظر شاملاح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(دتمادح)،(شاملاح)،(ولصنم) …
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ولصنم پیام ناظر شاملاح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(دتمادح)،(شاملاح)،(ولصنم) …
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
ولصنم - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ولصنم بازگشایی نماد معاملاتی(ولصنم) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ولصنم بازگشایی نماد معاملاتی(ولصنم) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
ولصنم - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
ولصنم - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر ولصنم پیام ناظر شگل پیام ناظر ساربیل توقف نمادهای معاملاتی(ثفارس)،(ساربیل)،(ولصنم)،(…
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر ولصنم پیام ناظر شگل پیام ناظر ساربیل توقف نمادهای معاملاتی(ثفارس)،(ساربیل)،(ولصنم)،(…
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
ولصنم - گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
ولصنم - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
ولصنم - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ولصنم بازگشایی نماد معاملاتی(ولصنم) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
ولصنم - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی