خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ولیز

۱۹ آبان ۱۴۰۰
ولیز - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۷ آبان ۱۴۰۰
ولیز - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵ آبان ۱۴۰۰
ولیز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
ولیز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
ولیز - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۱ مهر ۱۴۰۰
ولیز - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۹ مهر ۱۴۰۰
ولیز - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تمدید مجدد مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۱ مهر ۱۴۰۰
ولیز - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۱ مهر ۱۴۰۰
ولیز - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۰ مهر ۱۴۰۰
ولیز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
ولیز - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – شفاف سازی عملی نمودن افزایش سرمایه-پذیره نویسی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
ولیز - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
ولیز - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
ولیز - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
ولیز - آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ (به پیوست)
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
ولیز - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۹ تیر ۱۴۰۰
ولیز - آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ (به پیوست)
۲۴ تیر ۱۴۰۰
ولیز - صدور مجوز افزایش سرمایه