خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ونیکی

۰۱ آذر ۱۴۰۰
ونیکی - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۱ آذر ۱۴۰۰
ونیکی - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۵ آبان ۱۴۰۰
ونیکی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت فرعی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت : سرمایه گذاری ملی ایران عنوان موضوع افشاء:سایر اطلاعات بااهمیت – آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت فرعی- گروه ب شرح رویداد: آگهی تغییرات شـرکت کـارگزاری سرمایه گـذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شـماره ثبت ٢۴٨٩۶٧ و شناسه ملی ١٠١٠٢٨٩۴٧۵۶ به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/٠۷/۱۷ واجـازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ و تائیدیه شماره ۱۲۲/۸۴۶۷۹مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ سازمـان بـورس و اوراق بهادار ،سرمایه شـرکت از مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ میلیون ریال به مبلـغ ٢،٠٠٠،٠٠٠ میلیون ریال منقسم به ٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ سهم ١٠٠٠ ریـالی با نام که تماما پرداخت شـده از طریق نقـدی و سود انباشته تامین گردیـده افزایش یافته است. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #ونیکی #افشای_اطلاعات
۱۰ آبان ۱۴۰۰
ونیکی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
ونیکی - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
ونیکی - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
ونیکی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
ونیکی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
ونیکی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ونیکی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ونیکی - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ونیکی - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ونیکی - افشای اطلاعات بااهمیت – (طرح دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ونیکی - افشای اطلاعات بااهمیت – (انتشار اوراق بدهی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
ونیکی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – – مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره- گروه ب- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
ونیکی - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۲۴ تیر ۱۴۰۰
ونیکی - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲۳ تیر ۱۴۰۰
ونیکی - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر کماسه پیام ناظر ونیکی پیام ناظر وسقم بازگشایی نمادهای معاملاتی(ونیکی)،(کماسه)،(وسقم) …
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ونیکی - افشای اطلاعات بااهمیت – ( برنامه انتشار اوراق بدهی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ونیکی - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر غمارگ پیام ناظر شنفت پیام ناظر ونیکی پیام ناظر شلعابح حراج مجدد نمادهای معاملاتی (ونیکی)،(و اتی)،(غم…
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر غمارگ پیام ناظر شنفت پیام ناظر ونیکی پیام ناظر شلعابح حراج مجدد نمادهای معاملاتی (ونیکی)،(و اتی)،(غم…
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
ونیکی -اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر غمارگ پیام ناظر ونیکی بازگشایی نمادهای معاملاتی (ونیکی)،( و اتی)،(غمارگ) به …
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر غمارگ پیام ناظر ونیکی بازگشایی نمادهای معاملاتی (ونیکی)،( و ا تی)،(غمارگ) به…
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر غمارگ پیام ناظر ونیکی بازگشایی نمادهای معاملاتی (ونیکی)،( و ا تی)،(غمارگ) به…
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ونیکی - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر شوینده پیام ناظر ونیکی پیام ناظر فاذر پیام ناظر وسخوز توقف نمادهای معاملاتی(شوینده)،(ونیکی)،(و اتی)،…
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
ونیکی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)