خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وپسا

۱۵ آبان ۱۴۰۰
وپسا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
وپسا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
وپسا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۷ مهر ۱۴۰۰
وپسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۰ تیر ۱۴۰۰
وپسا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ تیر ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ وپسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
وپسا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
وپسا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
‍ وپسا - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
وپسا - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وپسا بازگشایی نماد معاملاتی (وپسا۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملا…
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
وپسا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وپسا توقف نماد معاملاتی (وپسا۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی ش…
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
وپسا - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده