خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وگستر

۲۶ آبان ۱۴۰۰
وگستر - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
وگستر - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه دادگاه بدوی دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ آبان ۱۴۰۰
وگستر - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : گسترش سرمایه گذاری ایرانیان عنوان موضوع افشاء: نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت – گروه ب شرح رویداد : با توجه به فروش دو باب ملک تجاری واقع در خیابان سمیه (از طریق مزایده عمومی) به شرکت ترنیان سهم در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ و عدم انتقال اسناد مالکیت آن تاکنون، شرکت مذکور اقدام به طرح شکایت در محاکم قضایی نمود که رای دادگاه بدوی به شرح پیوست صادر گردید. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #وگستر #افشای_اطلاعات
۱۶ آبان ۱۴۰۰
وگستر -معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۰ آبان ۱۴۰۰
وگستر - افشای اطلاعات بااهمیت – (طرح دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
وگستر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
وگستر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۸ مهر ۱۴۰۰
وگستر - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ مهر ۱۴۰۰
وگستر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ مهر ۱۴۰۰
وگستر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۱۱ مهر ۱۴۰۰
وگستر - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۱ مهر ۱۴۰۰
وگستر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ مهر ۱۴۰۰
وگستر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۸ مهر ۱۴۰۰
وگستر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
وگستر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
وگستر - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
وگستر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
وگستر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – نتایج مزایده دو دستگاه خودرو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
وگستر - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
وگستر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۷ تیر ۱۴۰۰
وگستر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
وگستر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
وگستر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
وگستر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
وگستر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
وگستر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
وگستر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
وگستر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ وگستر -صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
وگستر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)