خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پدرخش

۰۱ آذر ۱۴۰۰
پدرخش - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
پدرخش - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
پدرخش - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۹ آبان ۱۴۰۰
پدرخش - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
پدرخش - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۶ مهر ۱۴۰۰
پدرخش -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
پدرخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
پدرخش - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
پدرخش - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
پدرخش - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
پدرخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
پدرخش - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
پدرخش - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
پدرخش - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
پدرخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پدرخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پدرخش - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
پدرخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پدرخش - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر شستا پیام ناظر کگل پیام ناظر سشمال پیام ناظر پدرخش توقف نمادهای معاملاتی (شستا)،(کگل)،(پدرخش)،(سشمال)…
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
پدرخش - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
پدرخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر درازک پیام ناظر پدرخش بازگشایی نمادهای معاملاتی (پدرخش)،(درازک) به اطلاع م…
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وسپه پیام ناظر پدرخش پیام ناظر نمرینو پیام ناظر داروح توقف نمادهای معاملاتی (پدرخش)،(نمرینو)،(وسپه)،…
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پدرخش - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ پدرخش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰