خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کاذر

۱۱ آبان ۱۴۰۰
کاذر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
کاذر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
کاذر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
کاذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اطلاع رسانی در خصوص انعقاد قراداد خرید دولومیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ مهر ۱۴۰۰
کاذر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نسوز قشم)
۲۹ مهر ۱۴۰۰
کاذر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تکافو)
۲۹ مهر ۱۴۰۰
کاذر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
کاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
کاذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اطلاع رسانی در خصوص اتمام قراداد اجاره کارگاههای- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
کاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
کاذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اطلاع رسانی در خصوص راه اندازی آزمایشی کوره دوار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
کاذر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
کاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۹ تیر ۱۴۰۰
کاذر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
کاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاذر - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاذر - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاذر - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کاذر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کاذر - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
کاذر - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
کاذر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر کاذر پیام ناظر سصفها پیام ناظر سفار نمادهای معاملاتی (سصفها)،(سفار)،(کاذر) مشمول دستورالعم…
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت کاذر (فرآورده های نسوز آذر) معرفی
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ کاذر - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ کاذر - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
کاذر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ کاذر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اطلاع رسانی در مورد قراداد اجاره واحدیک با ذوب اهن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
کاذر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده