خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کرمان

۰۱ آذر ۱۴۰۰
کرمان - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۰۱ آذر ۱۴۰۰
کرمان - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۴ آبان ۱۴۰۰
کرمان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۳ آبان ۱۴۰۰
کرمان - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
کرمان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۲ آبان ۱۴۰۰
کرمان - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۲۹ مهر ۱۴۰۰
کرمان - گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۸ مهر ۱۴۰۰
کرمان - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ @
۰۸ مهر ۱۴۰۰
کرمان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۶ مهر ۱۴۰۰
کرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
کرمان - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
کرمان - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
کرمان - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
کرمان - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
کرمان - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
کرمان - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
کرمان - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
کرمان - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار)
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
کرمان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
کرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
کرمان - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت نخل شیرین کرمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۶ تیر ۱۴۰۰
کرمان - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتهای مالی شرکتهای فرعی و وابسته- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۶ تیر ۱۴۰۰
کرمان - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتهای مالی شرکتهای فرعی و وابسته- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ کرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کرمان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کرمان - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
کرمان - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر کرمان توقف نماد معاملاتی (کرمان۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملات…
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
کرمان - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
کرمان - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده