خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کروی

۲۹ آبان ۱۴۰۰
کروی - افشای اطلاعات بااهمیت – (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۹ آبان ۱۴۰۰
کروی - افشای اطلاعات بااهمیت – (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۴ آبان ۱۴۰۰
کروی - افشای اطلاعات بااهمیت – (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : توسعه معادن روی ایران عنوان موضوع افشاء: آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب شرح رویداد : آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است تعداد سهام آزاد یا فک رهن شده ۱,۲۰۷,۸۱۰,۲۹۴ سهم نسبت سهام آزاد شده یا فک رهن شده به کل سهام در مالکیت سهامدار عمده ۹۹.۹۵ درصد درصد سهام توثیق/مسدود مانده سهامدار عمده نسبت به کل سهام شرکت ۰ درصد نام سهامدار عمده: شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار تعداد کل سهام در مالکیت سهامدار عمده : ۱,۲۰۸,۳۸۸,۲۹۴ سهم سهام در مالکیت سهامدار عمده نسبت به کل سهام شرکت : ۵۰.۰۵ درصد مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #کروی #افشای_اطلاعات
۰۴ آبان ۱۴۰۰
کروی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
کروی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
کروی - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۰۸ مهر ۱۴۰۰
کروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
کروی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
کروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
کروی - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ کروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
کروی - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹ تیر ۱۴۰۰
کروی - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
کروی - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ©
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
کروی - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ کروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر کروی پیام ناظر مبین پیام ناظر فایرا پیام ناظر وبانک اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(کروی)،(…
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر کروی پیام ناظر مبین پیام ناظر فایرا پیام ناظر وبانک اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(کروی)،(…
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ کروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر کروی وقفه معاملاتی نماد (کروی۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر کروی پیام ناظر شپنا اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(شپنا)،(کروی) ب…