خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کقزوی

۰۱ آذر ۱۴۰۰
کقزوی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۳۰ آبان ۱۴۰۰
کقزوی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۲ آبان ۱۴۰۰
کقزوی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۲ آبان ۱۴۰۰
کقزوی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۱ مهر ۱۴۰۰
‍ کقزوی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۱ مهر ۱۴۰۰
‍ کقزوی - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۱۲ مهر ۱۴۰۰
کقزوی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
کقزوی - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
کقزوی - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
کقزوی - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
کقزوی - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
کقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – ( نتایج برگزاری مزایده – گروه الف)منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
; کقزوی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
کقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب)منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
کقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – ( نتایج برگزاری مزایده – گروه الف)منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
‍ کقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
‍ کقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – ( برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
‍ کقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – ( برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
کقزوی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر کقزوی توقف نماد معاملاتی (کقزوی۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
کقزوی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (اصلاحیه)
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر کقزوی بازگشایی نماد معاملاتی (کقزوی۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معام…
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ کقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰