خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کی بی سی

۱۱ آبان ۱۴۰۰
کی بی سی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
کی بی سی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
کی بی سی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۹ مهر ۱۴۰۰
کی بی سی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
کی بی سی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
کی بی سی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
کی بی سی - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
کی بی سی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
کی بی سی - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
کی بی سی - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
کی بی سی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
کی بی سی - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کی بی سی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (اصلاحیه)
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کی بی سی -آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (اصلاحیه)
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
کی بی سی - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
کی بی سی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کی بی سی - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کی بی سی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کی بی سی - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کی بی سی - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کی بی سی - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
کی بی سی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
کی بی سی - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
کی بی سی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
کی بی سی - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
کی بی سی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انعقاد قرارداد با شرکتهای همگروه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
کی بی سی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰