خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
گشان

۲۴ آبان ۱۴۰۰
گشان - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – همکاری فیمابین بانک صادرات و شرکت توسعه پدیده شاند- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۲ آبان ۱۴۰۰
گشان - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – همکاری بانک صادرات در زمینه حمایت از سهام و تامین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶ آبان ۱۴۰۰
گشان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
گشان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۰۶ مهر ۱۴۰۰
گشان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
گشان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
گشان - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
گشان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
گشان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰