خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پیغام ناظر

۰۵ خرداد ۱۴۰۰
پیام ناظر دتولید توقف نماد معاملاتی (دتولید۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملا…
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وسلرستا بازگشایی نماد معاملاتی(وسلرستا) به اطلاع می رساند،نماد م…
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر ملت پیام ناظر کالا پیام ناظر حتوکا پیام ناظر ثامید نمادهای معاملاتی(ملت)،(کالا)،(ثامید)،(حتوکا)مشمو…
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر ولصنم نماد معاملاتی(ولصنم)مشمول رفع گره معاملاتی به اطلاع می رسا…
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر ولساپا پیام ناظر ختوقا پیام ناظر خمهر پیام ناظر کسعدی نمادهای معاملاتی(ختوقا)،(کسعدی)،(خمهر)،(ولساپ…
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر ورنا پیام ناظر ثشاهد پیام ناظر غزر نمادهای معاملاتی(ثشاهد)،(ورنا)،(غزر)،(ثفارس)مشمو…
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خمحور حراج مجدد نماد معاملاتی(خمحور) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وسکاب بازگشایی نماد معاملاتی(وسکاب) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وپاسار اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات نماد معاملاتی (وپاسار)�…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خساپا پیام ناظر وتجارت پیام ناظر پکویر اطلاعیه در خصوص عدم تایید بخشی از معاملات(پکویر)،(و…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سفانو پیام ناظر فولاژ پیام ناظر وساشرقی پیام ناظر وسمازن پیام ناظر وسهمدا پیام ناظر وسیلام توقف نمادهای معاملاتی(سفان…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر کفپارس پیام ناظر وسکرشا پیام ناظر وسگیلا توقف نمادهای معاملاتی(کفپارس)،(وسکرشا)،(وسگیلا)�…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وساخت پیام ناظر شدوص پیام ناظر دسبحانح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(شدوص)،(وساخت)،(دسبحانح)�…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر پارس بازگشایی نماد معاملاتی(پارس) به اطلاع می رساند،نماد معاملات…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خمحور بازگشایی نماد معاملاتی(خمحور) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر قجام توقف نماد معاملاتی (قجام۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی ش…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر قجام توقف نماد معاملاتی (قجام۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی ش…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر قجام توقف نماد معاملاتی (قجام۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی ش…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر دکپسول توقف نماد معاملاتی (دکپسول۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملا…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر دکپسول توقف نماد معاملاتی (دکپسول۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملا…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر کفپارس توقف نماد معاملاتی(کفپارس) به اطلاع می رساند، نماد معاملات…
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وبملت پیام ناظر فملی پیام ناظر شپنا اطلاعیه در خصوص عدم تایید بخشی از معاملات(فملی)،(وبملت)…
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر فولاد اطلاعیه در خصوص عدم تایید بخشی از معاملات(فولاد) به اطلاع می…
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وشهر برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده درنماد معاملاتی (وشهر۱) …
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وسکرشا بازگشایی نماد معاملاتی (وسکرشا) به اطلاع می رساند؛نماد معا…
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وکارح بازگشایی نماد معاملات حق تقدم استفاده نشده (وکارح) به اطلاع …
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وساخت پیام ناظر شدوص بازگشایی نمادهای معاملاتی(وساخت)،(شدوص) به اطلاع می ر…
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر کمند اطلاعیه تغییر تعهدات بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری کمند(کمند)�…
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر قصفها نماد معاملاتی(قصفها)مشمول رفع گره معاملاتی به اطلاع می رسا…
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر قصفها نماد معاملاتی(قصفها)مشمول رفع گره معاملاتی به اطلاع می رسا…