لیست کامل اخبار و اطلاعیه های افشای اطلاعات

2 دقیقه قبل
آینده - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 ساعت قبل
حشکوه - افشای جزییات زمین و ساختمان
1 ساعت قبل
فسرب - افشای جزییات زمین و ساختمان
1 ساعت قبل
سنوین - افشای جزییات زمین و ساختمان
1 ساعت قبل
فزر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – روابط مالی فی مابین شرکت های مجموعه و قیمتگذاری آن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 ساعت قبل
ونیکی - افشای جزییات زمین و ساختمان
1 ساعت قبل
زکوثر - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا مسدود کردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 ساعت قبل
کپارس - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2 ساعت قبل
بزاگرس - افشای اطلاعات بااهمیت – (برنامه انتشار اوراق بدهی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
2 ساعت قبل
بزاگرس - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا مسدود کردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 ساعت قبل
سکرد - افشای جزییات زمین و ساختمان
2 ساعت قبل
بزاگرس - افشای جزییات زمین و ساختمان
2 ساعت قبل
فروی - افشای جزییات زمین و ساختمان
2 ساعت قبل
غمارگ - افشای جزییات زمین و ساختمان
10 ساعت قبل
سابیک - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – آخرین وضعیت و اقدامات در خصوص تسهیلات ارزی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
10 ساعت قبل
کپارس - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
11 ساعت قبل
کاسپین - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تولید محصول جدید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
11 ساعت قبل
فبیرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – حکم دادگاه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
11 ساعت قبل
سخواف - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
11 ساعت قبل
سابیک - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تعهدنامه سهامدار عمده جهت تقبل کلیه آثار بدهی ها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
11 ساعت قبل
فروس - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
13 ساعت قبل
خاور - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
13 ساعت قبل
دروز - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
14 ساعت قبل
فزر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – شفاف سازی روابط شرکت ها و معادن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
15 ساعت قبل
حبندر - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
15 ساعت قبل
نیرو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت تحت کنترل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2 روز قبل
لازما - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – لغو مزایده املاک شهرستان مرودشت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
2 روز قبل
خلیبل - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افشای فهرست زمین و ساختمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 روز قبل
خلیبل - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 روز قبل
ثجوان - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱