خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
تصمیمات مجمع

۰۲ آذر ۱۴۰۰
شپلی - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۲ آذر ۱۴۰۰
بگیلان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۲ آذر ۱۴۰۰
مرقام - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۰۲ آذر ۱۴۰۰
فغدیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۲ آذر ۱۴۰۰
واحیا - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۲ آذر ۱۴۰۰
قثابت - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۲ آذر ۱۴۰۰
خفناور - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ آذر ۱۴۰۰
وسبحان -آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
۰۱ آذر ۱۴۰۰
اوان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۱ آذر ۱۴۰۰
اوان - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ آذر ۱۴۰۰
شاملا - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۱ آذر ۱۴۰۰
شفا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ آذر ۱۴۰۰
وسبحان - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۰۱ آذر ۱۴۰۰
فغدیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۱ آذر ۱۴۰۰
وطوبی - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰۱ آذر ۱۴۰۰
فغدیر - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰۱ آذر ۱۴۰۰
فغدیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۱ آذر ۱۴۰۰
وملل - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ آذر ۱۴۰۰
وبشهر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۱ آذر ۱۴۰۰
کرمان - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۱ آذر ۱۴۰۰
فغدیر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰۱ آذر ۱۴۰۰
دهدشت - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ آذر ۱۴۰۰
وملل - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ آذر ۱۴۰۰
وملل - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ آذر ۱۴۰۰
فماک - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ آذر ۱۴۰۰
کایزد - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ آذر ۱۴۰۰
غبشهر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۱ آذر ۱۴۰۰
قتربت - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۱ آذر ۱۴۰۰
وسرمد - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
فغدیر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹