خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
تصمیمات مجمع

۳۰ آبان ۱۴۰۰
کهمدا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
فغدیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
خبنیان - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۳۰ آبان ۱۴۰۰
جوین - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
جوین - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
سشرق - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
ومشان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
کوثر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
وساپا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
شدوص - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
فغدیر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
قزوین - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۳۰ آبان ۱۴۰۰
شمواد - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
فغدیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۳۰ آبان ۱۴۰۰
واحیا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
فغدیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۳۰ آبان ۱۴۰۰
سشرق - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
سکرد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
سشرق - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
مرقام - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۰ آبان ۱۴۰۰
فغدیر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
کپارس - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
قثابت - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۹ آبان ۱۴۰۰
فغدیر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۹ آبان ۱۴۰۰
غگز - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹ آبان ۱۴۰۰
وجامی - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۹ آبان ۱۴۰۰
وثوق - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۹ آبان ۱۴۰۰
ولساپا - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۹ آبان ۱۴۰۰
ولساپا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۹ آبان ۱۴۰۰
قلرست - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱