خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
تصمیمات مجمع

۲۷ آبان ۱۴۰۰
شپنا - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ آبان ۱۴۰۰
شجم - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۷ آبان ۱۴۰۰
غگز - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ آبان ۱۴۰۰
حپارسا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
شپنا -خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
ولشرق - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۶ آبان ۱۴۰۰
فجام - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
سکرد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
فغدیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
فن اوا -آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۶ آبان ۱۴۰۰
سکرد - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
شمواد - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
فغدیر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۶ آبان ۱۴۰۰
تملت - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۶ آبان ۱۴۰۰
شمواد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۶ آبان ۱۴۰۰
غمهرا - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
فملی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۶ آبان ۱۴۰۰
لخزر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۶ آبان ۱۴۰۰
غمهرا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
وصنا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۵ آبان ۱۴۰۰
ولبهمن - تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
سپاها -آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۵ آبان ۱۴۰۰
مداران - تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
رکیش - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵ آبان ۱۴۰۰
رکیش -آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵ آبان ۱۴۰۰
دپارس - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ آبان ۱۴۰۰
کیسون - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
قمرو - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۵ آبان ۱۴۰۰
خبنیان - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
ثتوسا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱