خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم

۱۱ مهر ۱۴۰۰
وحافظ - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۱ مهر ۱۴۰۰
لوتوس - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۴ مهر ۱۴۰۰
دبالک - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۳ مهر ۱۴۰۰
دسبحان - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
تماوند - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
کحافظ - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
کگل - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
فنفت - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دالبر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دشیمی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
رکیش - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سجام - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
وتعاون - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
جهرم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
غنیلی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
تکشا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
گکیش - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
کدما - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
کنور - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
دابور - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
ولتجار - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
دفارا - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
زفکا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده زفکا
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
قرن - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
وپخش - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
صبا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
وخارزم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
وخارزم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
وخارزم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
میدکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام – مجمع ۱۴۰۰/۰۳/۱۲