خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
زمانبندی پرداخت سود

۰۴ آبان ۱۴۰۰
حتاید - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۳ آبان ۱۴۰۰
ساوه - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۳ آبان ۱۴۰۰
پاسا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۳ آبان ۱۴۰۰
قیستو - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۰۲ آبان ۱۴۰۰
وسدید - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۲ آبان ۱۴۰۰
ثشاهد - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱*
۲۹ مهر ۱۴۰۰
شاوان - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۲۸ مهر ۱۴۰۰
شستا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱*
۲۸ مهر ۱۴۰۰
کرمان - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ @
۲۶ مهر ۱۴۰۰
کگهر - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۶ مهر ۱۴۰۰
قتربت - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۵ مهر ۱۴۰۰
تاصیکو - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۲۴ مهر ۱۴۰۰
ثنام - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ مهر ۱۴۰۰
کگاز - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۲۰ مهر ۱۴۰۰
رمپنا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۰ مهر ۱۴۰۰
کدما - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ مهر ۱۴۰۰
دامین - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ مهر ۱۴۰۰
وجامی - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۹ مهر ۱۴۰۰
وثوق - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۹ مهر ۱۴۰۰
غدشت - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۹ مهر ۱۴۰۰
واعتبار - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۹ مهر ۱۴۰۰
فسرب - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۱۹ مهر ۱۴۰۰
وسبحان - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ *
۱۸ مهر ۱۴۰۰
دانا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
۱۸ مهر ۱۴۰۰
دریشمک - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰*
۱۸ مهر ۱۴۰۰
دابور - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۱۸ مهر ۱۴۰۰
غچین - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱*
۱۸ مهر ۱۴۰۰
سکرما - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰*
۱۷ مهر ۱۴۰۰
تپمپی - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱*
۱۷ مهر ۱۴۰۰
رنیک - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)