جدیدترین اطلاعیه‌های حق تقدم
4 ماه قبل
وبیمه - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
4 ماه قبل
قجام - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
4 ماه قبل
غنیلی - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
4 ماه قبل
شجم - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
4 ماه قبل
سجام - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام (اصلاحیه)
4 ماه قبل
دتماد - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (اصلاحیه)
جدیدترین اطلاعیه‌های مجامع شرکت‌ها
1 روز قبل
سمایه - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1 روز قبل
پاکشو - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1 روز قبل
خفولا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1 روز قبل
تاپکیش - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
1 روز قبل
سمگا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1 روز قبل
سمگا - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جدیدترین اطلاعیه‌های افشای اطلاعات شرکت‌ها
1 هفته قبل
قثابت عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اتمام قرارداد با اهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
1 هفته قبل
سایرا عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (اتمام تعهدات قبلی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
1 هفته قبل
ثامان عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
1 هفته قبل
قثابت عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
1 هفته قبل
قثابت عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
1 هفته قبل
حسینا عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹