جدیدترین اطلاعیه‌های حق تقدم
4 ماه قبل
وخارزم - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
4 ماه قبل
سجام - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
4 ماه قبل
دتماد - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
4 ماه قبل
کاذر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
4 ماه قبل
کخاک - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی
4 ماه قبل
ارفع - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
جدیدترین اطلاعیه‌های مجامع شرکت‌ها
1 روز قبل
خفولا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1 روز قبل
غنوش - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1 روز قبل
فجر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1 روز قبل
دانا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1 روز قبل
زنجان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1 روز قبل
ثعتما - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جدیدترین اطلاعیه‌های افشای اطلاعات شرکت‌ها
1 هفته قبل
سبزوا عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
1 هفته قبل
کاما عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 هفته قبل
امین عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
1 هفته قبل
شبهرن عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1 هفته قبل
کرمان عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت نخل شیرین کرمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
1 هفته قبل
حسینا عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)