جدیدترین اطلاعیه‌های حق تقدم
3 هفته قبل
والبر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
4 هفته قبل
دسانکو - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
1 ماه قبل
کتوکا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
1 ماه قبل
دتولید - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
1 ماه قبل
کپشیر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
1 ماه قبل
غویتا - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی
جدیدترین اطلاعیه‌های مجامع شرکت‌ها
4 ساعت قبل
ونیرو - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ساعت قبل
حگهر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
4 ساعت قبل
فولای - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ساعت قبل
رمپنا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
4 ساعت قبل
ساراب - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
4 ساعت قبل
حفارس - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جدیدترین اطلاعیه‌های افشای اطلاعات شرکت‌ها
1 روز قبل
‍ وشهر عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 روز قبل
وامین عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – شفاف سازی در خصوص تامین مالی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
1 روز قبل
حبندر عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 روز قبل
کی بی سی عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
1 روز قبل
کوثر عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – واگذاری سهام و شناسایی سود نقدی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1 روز قبل
شپترو عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)