جدیدترین اطلاعیه‌های حق تقدم
2 ماه قبل
فباهنر - تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
3 ماه قبل
ومعادن - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
3 ماه قبل
کخاک - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
3 ماه قبل
پترول - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
3 ماه قبل
کخاک - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
3 ماه قبل
وامید - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
جدیدترین اطلاعیه‌های مجامع شرکت‌ها
6 ساعت قبل
کیمیا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
10 ساعت قبل
خکرمان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
10 ساعت قبل
بخاور - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
11 ساعت قبل
سدور - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
11 ساعت قبل
بمیلا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
11 ساعت قبل
آریان - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جدیدترین اطلاعیه‌های افشای اطلاعات شرکت‌ها
2 روز قبل
کنور عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2 روز قبل
کنور عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2 روز قبل
غشهداب عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 روز قبل
ومعادن عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 روز قبل
سبزوا عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
3 روز قبل
جم عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹