جدیدترین اطلاعیه‌های حق تقدم
3 ماه قبل
تنوین - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
3 ماه قبل
کخاک - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
3 ماه قبل
رتاپ - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
3 ماه قبل
دسبحان - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
3 ماه قبل
شاملا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
3 ماه قبل
شپارس - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
جدیدترین اطلاعیه‌های مجامع شرکت‌ها
11 ساعت قبل
خکرمان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
11 ساعت قبل
بخاور - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
11 ساعت قبل
سدور - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
12 ساعت قبل
بمیلا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
12 ساعت قبل
آریان - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
12 ساعت قبل
کدما - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جدیدترین اطلاعیه‌های افشای اطلاعات شرکت‌ها
3 روز قبل
سبزوا عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
3 روز قبل
جم عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 روز قبل
فاهواز عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 روز قبل
آینده عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
3 روز قبل
فاهواز عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
4 روز قبل
قثابت عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(اصلاحیه)