جدیدترین اطلاعیه‌های حق تقدم
3 ماه قبل
هجرت - تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی
3 ماه قبل
تکشا - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
3 ماه قبل
کاذر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
3 ماه قبل
وتوکا - اعلامیه پذیره نویسی عمومی
4 ماه قبل
غمینو - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)
4 ماه قبل
غمینو - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
جدیدترین اطلاعیه‌های مجامع شرکت‌ها
11 ساعت قبل
دتهران - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
11 ساعت قبل
وسین - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
21 ساعت قبل
کیمیاتک - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
21 ساعت قبل
وبملت - تخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
23 ساعت قبل
مارون - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
23 ساعت قبل
ساذری - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جدیدترین اطلاعیه‌های افشای اطلاعات شرکت‌ها
4 روز قبل
غشصفا عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – دلیل تاخیر در ارسال اطلاعات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
4 روز قبل
آپ عنوان: اافشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – خروج افزایش سرمایه تجدیدارزیابی دارایی از دستورکار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
4 روز قبل
آینده عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 هفته قبل
کپارس عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1 هفته قبل
خدیزل عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
1 هفته قبل
فروسیل عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (توقف تمامی فعالیت های شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)